Cursisten Frans op daguitstap naar Strépy / Le Grand Hornu

zat, 2011-04-30

Op zaterdag 30 april gingen de cursisten Frans met hun lesgevers op uitstap naar Strépy / Le Grand Hornu.